Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest:

 • w poniedziałek, środa, piątek bezpośrednio  po Mszy św. o 17:30,
 • we wtorki po Mszy porannej o 7:00 do godz. 8:00

W pozostałe dni w ważnych sprawach np. pogrzebu, proszę dzwonić do Księdza dyżurnego i umówić się z nim do kancelarii. Intencje mszalne można zamawiać bezpośrednio po Mszy świętej w zakrystii u Księdza.

Kancelaria nie jest czynna w soboty, niedzielę i święta zarówno kościelne jak i państwowe!

 
CMENTARZ

Od 01.01.2023 roku - obsługę cmentarza w Bobrku prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu.

Dane kontaktowe:

Cmentarz Komunalny w Oświęcimiu

ul. Wiklinowa 5

czynny w godz. 7:00 - 15:00

Tel. 33/ 842 51 98

Całodobowe zwózki zwłok: 639 717 920

Grabarz: 502 068 195

OPŁATY CMENTARNE -> POBIERZ DOKUMENT

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY ZGŁASZANIU ORGANIZACJI POCHÓWKU NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BOBRKU

1. Rodzina zmarłego w pierwszej kolejności kontaktuje się z grabarzem obsługującym cmentarz. Otrzymuje od niego wszelkie informacje i wskazówki co do dalszego postępowania w załatwianiu formalności związanych z pochówkiem oraz wstępnie ustala z nim możliwy termin pochówku.

2. Podany przez grabarza termin jest potwierdzany u księdza z danej parafii.

3. Po potwierdzeniu przez księdza terminu i godziny ceremonii, rodzina ma obowiązek złożyć w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego w Oświęcimiu przy ul.Wiklinowej 5 wszelkie dokumenty wymagane do zorganizowania pochówku tj.:

 • kartę zgonu (odcinek dla administracji cmentarza),
 • zaświadczenie od grobu wystawione przez proboszcza parafii z Bobrku,
 • potwierdzenie ostatniej opłaty za grób.

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA PARAFIALNEGO W BOBRKU

1. Administratorem Cmentarza Parafialnego w Bobrku jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Obsługa klientów odbywa się w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego przy ul. Wiklinowej 5 w Oświęcimiu.

2. Wszelkie informacje dotyczące świadczonych usług, pochówków, rezerwacji miejsc można uzyskać pod numerami telefonów:

33 842-51-98 lub 573-794-802.
Telefon Grabarz: 502-068-195.

3. Cmentarz Parafialny przeznaczony jest na pochówki dla mieszkańców parafii Bobrek, Gromiec i Gorzów. Pogrzeby odbywają się wyłącznie w dni powszednie oprócz niedziel i świąt.

4. Zabrania się na terenie Cmentarza:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • niszczenia zieleni, nagrobków i infrastruktury cmentarnej,
 • spożywania alkoholu i palenia tytoniu, przebywania osobom nietrzeźwym,
 • składowania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych (groby, place i przejścia między grobami itp.). Wszelkie nieczystości, trawy, chwasty, zeschłe wieńce, wiązanki, kwiaty, wypalone znicze należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach wystawionych na terenie Cmentarza,
 • sadzenia drzew i krzewów bez zgody Administratora Cmentarza,
 • zagospodarowania otoczenia grobów, ustawiania ławek itp. utrudniającego komunikację i ruch pieszy bez zgody Administratora Cmentarza,
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób,
  wprowadzania zwierząt. Dopuszcza się wejście z psem przewodnikiem dla osoby niewidomej.

5. Zabroniony jest całkowicie wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem służb cmentarnych, porządkowych, ratunkowych i sanitarnych oraz poruszanie się po terenie nekropoli rowerami, motorowerami i hulajnogami. Dopuszczone jest wprowadzanie wózków inwalidzkich.

6. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego najbliższym otoczeniu oraz na miejscu zarezerwowanym pod grób spoczywa na jego właścicielu lub dysponencie.

7. Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody ujawnione na grobach i terenie cmentarza powstałe na skutek klęski żywiołowej, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

8. Administrator zachowuje prawo do usunięcia wszelkich przeszkód (ławeczki, krzewy, drzewa posadowione przy grobach), które utrudniają komunikację między grobami a tym samym stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku bez informowania o tym fakcie właściciela/dysponenta grobu.

9. Wszelkie prace na terenie cmentarza zlecone przez właściciela lub dysponenta grobu (murowanie grobów, budowa pomnika, ramki itp.) mogą być wykonywane po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu u administracji cmentarza.

10. Roboty kamieniarskie na terenie cmentarza mogą być wykonywane po wcześniejszym ich zgłoszeniu do administracji cmentarza przez wszystkie uprawnione podmioty wpisane do właściwych rejestrów działalności gospodarczej, posiadające aktualną polisę OC dotyczącą prowadzonej działalności. Firma wnosi opłatę w wysokości ustalonej w obowiązującym cenniku.

11. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem prac na terenie cmentarza, zarówno w jego mieniu jak i osób trzecich. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia lub uszkodzenia istniejących grobów/nagrobków, zniszczenia lub degradacji infrastruktury cmentarnej itp.

12. Zarządca jest uprawniony do likwidacji grobu i jego użycia do pochowania w przypadku, gdy w ciągu 20 lat od wniesienia ostatniej opłaty za grób jego dysponent lub inna osoba nie wniesie ponownie tej opłaty. Likwidacja będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia prac likwidacyjnych we wskazanym miejscu.

Bobrek, styczeń 2023

 
Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).

Więcej…
 
Pierwsza Komunia Święta

Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz domu i szkoły również w parafii - przez comiesięczne spotkania i związane z tą uroczystością celebracje liturgiczne, w których biorą udział oboje rodzice. Formacja dzieci do I Komunii faktycznie zaczyna się od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne w ogłoszeniach bieżących parafialnych oraz u Księdza przygotowującego do tej uroczystości.

Uroczystość I Komunii przewidywana jest w naszej parafii w pierwsza niedzielę maja.

 
Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

Więcej…
 
Sakrament małżeństwa
 1. Narzeczeni najpierw powinni ustalić  z ks. Proboszczem termin planowanego ślubu.
 2. Na trzy miesiące / nie krótszym / przed zaplanowanym uzgodnionym terminem ślubu winni zgłosić się w kancelarii parafialnej celem spisania protokołu przed małżeńskiego.
Więcej…
 
Sakrament pokuty i pojednania

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340).

Więcej…
 
Eucharystia

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Więcej…
 
Sakrament namaszczenia chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 356)

Więcej…